Πρόγραμμα COMMENIUS

Δεκέμβριος 2011
Με το πρόγραμμα Comenius έγινε ανταλλαγή μαθητών με το σχολείο 235 Φιλανδίας. Το θέμα του προγράμματος είναι η διατροφή.