Επιλογή Γλώσσας

Στρατολογία

«Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου

Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002).»

 

Μετά τα με αρ.πρωτ.Φ12α/35515/Δ4/10-3-2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-3-2020 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και το με αρ. πρωτ. Φ.430/98/236268/Σ.8127/14-11-2019 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους άρρενες μαθητές του Σχολείου μας, οι οποίοι γεννήθηκαν το 2002, ότι θα πρέπει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Στρατολογία.

Από τη Διεύθυνση του 9ου ΓΕΛ Αθηνών