ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ)

Οι Επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑΣ), απευθύνονται σε μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε ειδικότητες που δεν απαιτούν ισχυρή θεωρητική υποστήριξη, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοι τους να εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες. 

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α' και Β' οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα ή προγράμματα μαθητείας, η φοίτηση μπορεί να επιμηκύνεται έως και ένα έτος ακόμη. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η φοίτηση στις επαγγελματικές σχολές είναι διετής.

Σε αυτές εγγράφονται:

α. κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου

β. μαθητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτηση είτε στην Α' τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είτε στην Α' τάξη των Γενικών Λυκείων. Ακόμα μπορούν να εγγραφούν και όσοι έχουν προαχθεί στη Β' τάξη του Α' κύκλου των ΤΕΕ.

Στη Β' τάξη εγγράφονται μόνο όσοι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στην Α' τάξη των ΕΠΑΣ.

Δικαιολογητικά εγγραφών

1. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης για εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ. το οποίο εκδίδεται εφάπαξ και έχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής .

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης στέλνει το ατομικό δελτίο του μαθητή επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή.

2.Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του.

3. Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή. Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από το νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή παγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειάς του.

4. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος για την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, σχετικά με τη διπλή φοίτηση.

Η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Λ. ή σε άλλο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε υπουργείου ή σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν επιτρέπεται.

Προθεσμίες εγγραφών

Οι εγγραφές των μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. για κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που δεν μπόρεσαν αιτιολογημένα να εγγραφούν, καθώς και για τους παραπεμπόμενους σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο μαθητές.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄της παρ. 1 του άρθρου 6, του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ18Α).

Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα - να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος - να εγγράφονται στα ΙΕΚ.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΣ καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ18Α).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ

Οι μαθητές οι οποίοι έχουν επιλέξει να συνεχίσουν το σχολείο στις επαγγελματικές σχολές, θα κληθούν να επιλέξουν κάποια ειδικότητα, στην οποία θα εξειδικευτούν.

Οι ειδικότητες που προσφέρονται στις επαγγελματικές σχολές είναι:

? Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων

? Αργυροχρυσοχοΐας

? Επιπλοποιΐας

? Κεραμικής - Πηλοπλαστικής

? Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας

? Συντήρησης έργων Τέχνης - Αποκατάστασης

? Σχεδίασης και παραγωγής ενδύματος

? Φυτοτεχνικων επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική τοπίου

? Επιχειρήσεων αγροτουρισμού και αγροβιοτεχνίας

? Βοηθών φυσιοθεραπευτών

? Βοηθών οδοντοτεχνιτών

? Βοηθών ακτινολογικών εργαστηρίων

? Βοηθών φαρμακείων

? Αισθητικής τέχνης

? Κομμωτικής τέχνης

? Αμαξωμάτων

? Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και συντηρητών κεντρικής θέρμανσης

? Μηχανοσυνθετών αεροσκαφών

? Εργαλειομηχανών CNC

? Κτιριακών έργων

? Τεχνιτών ηλεκτρολογικών εργασιών

? Ζωοτεχνίας

? Αγροτικών μηχανημάτων

? Χημικών εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου υλικών

? Τεχνικών αερίων καυσίμων (φυσικού αερίου)

? Ξυλογλυπτικής - Διακοσμητικής επίπλου

? Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας

? Θερμοκηπιακών κατασκευών και καλλιεργειών

? Δενδροκομίας

? Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας

? Ξενοδοχειακών και επισιτιστικών υπηρεσιών

? Μαγειρικής τέχνης

? Ζαχαροπλαστικής τέχνης